Τρόφιμα

Όταν το Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ) αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), θα καταστεί Τρίτη Χώρα.

 

Εάν το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρήσει από την ΕΕ αφού επικυρώσει τη Συμφωνία Αποχώρησης, το δίκαιο της ΕΕ θα παύσει να ισχύει ως προς το ΗΒ από την 1η Ιανουαρίου 2021, καθότι μέχρι αυτή την ημερομηνία θα εφαρμοσθεί μεταβατική περίοδος κατά την οποία θα συνεχίσει να ισχύει το υφιστάμενο καθεστώς και ταυτόχρονα θα τύχει διαπραγμάτευσης η μελλοντική σχέση ΕΕ-ΗΒ.

 

Εάν το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρήσει από την ΕΕ χωρίς να έχει επικυρώσει τη Συμφωνία Αποχώρησης, δεν θα υπάρξει μεταβατική περίοδος και το δίκαιο της ΕΕ θα παύσει να ισχύει ως προς το ΗΒ από την ημερομηνία εξόδου.

 

Όταν το ΗΒ καταστεί Τρίτη Χώρα, οι κανόνες της ΕΕ όσον αφορά τους ελέγχους στα φορτία τροφίμων που θα εισάγονται πλέον από το ΗΒ θα ισχύουν όπως και για οποιαδήποτε άλλη Τρίτη χώρα. Συνεπώς όλα τα τρόφιμα που θα εισάγονται θα ελέγχονται στα Σημεία Εισόδου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 

Οι τομείς που θα επηρεαστούν είτε σε περίπτωση συμφωνίας είτε όχι είναι:

  1. Επισήμανση τροφίμων
  2. Συστατικά τροφίμων, ρυπαντές και κατάλοιπα τροφίμων, υλικά σε επαφή με τρόφιμα
  3. Υπεύθυνοι Επιχειρήσεων Τροφίμων που έχουν λάβει σχετικές εγκρίσεις με βάση τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 και τον Κανονισμό (ΕΚ) 1935/2004 και της Οδηγίας 2009/54/EE
  4. Κανόνες παραγωγής τροφίμων, κανόνες υγιεινής τροφίμων, κανόνες ακτινοβόλησης τροφίμων

 

 

 

 

Σχετικά αρχεία