Τελωνεία

Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία

Η αποχώρηση  του ΗΒ από την ΕΕ χωρίς συμφωνία συνεπάγεται ότι θα παύσει να αποτελεί μέρος του τελωνειακού και φορολογικού εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και θα θεωρείται «τρίτη χώρα».

Ως εκ τούτου, κατά κανόνα από την ημερομηνία αποχώρησης η διακίνηση εμπορευμάτων μεταξύ της ΕΕ και του ΗΒ θα συνιστά εμπόριο με τρίτη χώρα. Στις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ ΕΕ-27 ΚΜ και του ΗΒ θα τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 952/2013) καθώς και των Πράξεων που τον πλαισιώνουν.

 

Είσοδος/Έξοδος των εμπορευμάτων στο και από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης

Για σκοπούς προστασίας και ασφάλειας, όλα τα εμπορεύματα που μεταφέρονται από και  προς το ΗΒ από την ημερομηνία αποχώρησης θα καλύπτονται από συνοπτικές διασαφήσεις εισόδου και εξόδου αντίστοιχα. 

Ως εκ τούτου, για όλα τα εμπορεύματα που αφικνούνται  από το ΗΒ ή αναχωρούν για το ΗΒ και μεταφέρονται είτε αεροπορικώς είτε δια θαλάσσης, θα πρέπει να υποβληθούν σε συνοπτικές διασαφήσεις εισόδου ή /και συνοπτικές διασαφήσεις εξόδου, ανάλογα με την περίπτωση πριν από την άφιξη ή την αποχώρηση του μεταφορικού μέσου.

Οι συνοπτικές διασαφήσεις εισόδου ή και εξόδου υποβάλλονται στο τελωνείο από τους μεταφορείς (π.χ. αεροπορικές εταιρείες /ναυτιλιακοί πράκτορες) ή τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους.

 

Εφαρμογή τελωνειακών διαδικασιών – υπαγωγή σε τελωνειακά καθεστώτα 

(α) Για τα εμπορεύματα που εισάγονται ή εξάγονται στην ή από την Κυπριακή Δημοκρατία προς το ΗΒ, θα ακολουθούνται οι σχετικές τελωνειακές διατυπώσεις υπαγωγής στα καθεστώτα ελεύθερης κυκλοφορίας ή/ και εξαγωγής αντίστοιχα, γεγονός που συνεπάγεται την υποβολή διασάφησης εισαγωγής ή/ και εξαγωγής ανάλογα με την περίπτωση. Ενδέχεται επίσης τα εμπορεύματα αυτά, ως εμπορεύματα τρίτων χωρών, να υποβάλλονται σε τελωνειακούς ελέγχους σύμφωνα με την ισχύουσα τελωνειακή νομοθεσία. Στα εισαγόμενα εμπορεύματα επιβάλλονται και καταβάλλονται εισαγωγικοί δασμοί σύμφωνα με το Κοινό Δασμολόγιο. Νοείται επίσης ότι, αφού πρόκειται πλέον για εμπορεύματα από τρίτη χώρα δεν θα τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις για την απόδειξη του ενωσιακού χαρακτήρα των εμπορευμάτων.

(β) Εμπορεύματα τα οποία εισάγονται στην ΕΕ από το ΗΒ μπορούν να υπαχθούν σε ένα από τα ειδικά καθεστώτα, δηλ. σε διαμετακόμιση ή σε αποταμίευση ή σε προσωρινή εισαγωγή ή σε ειδικό προορισμό ή σε τελειοποίηση προς επανεξαγωγή, ανάλογα με την περίπτωση.

(γ) Συγκεκριμένα εμπορεύματα τα οποία εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης από το ΗΒ ή εξέρχονται από την Ένωση προς το ΗΒ υπόκεινται σε απαγορεύσεις ή περιορισμούς για λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας, προστασίας της υγείας και της ζωής των ανθρώπων, των ζώων, των φυτών ή προστασίας των εθνικών θησαυρών.

(δ) Οι άδειες για Εγκεκριμένους Οικονομικούς Φορείς (ΑΕΟ) και οι ενιαίες άδειες (άδειες κεντρικού τελωνισμού) για τελωνειακά καθεστώτα που εκδίδονται από τις τελωνειακές αρχές του ΗΒ δεν θα ισχύουν πλέον στην ΕΕ.

 

Φόροι Κατανάλωσης

Όλα τα εμπορεύματα που αποστάληκαν από το ΗΒ και φτάνουν στην Κύπρο από την ημερομηνία αποχώρησης και μετά, θα θεωρούνται ως εισαγόμενα από τρίτη χώρα. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα εναρμονισμένα (ενεργειακά, καπνικά και αλκοολούχα) και τα άλλα εμπορεύματα τα οποία επιβαρύνονται με ειδικούς φόρους κατανάλωσης και φόρους κατανάλωσης αντίστοιχα. Για τα εναρμονισμένα προϊόντα που θα αφιχθούν κατά την ημερομηνία αποχώρησης και μετά δεν θα ισχύει το ηλεκτρονικό διοικητικό έγγραφο που ενδεχομένως να συμπληρώθηκε μέσω του συστήματος EMCS από τον Βρετανό προμηθευτή. Επιπλέον, δεν θα είναι δυνατή η τοποθέτηση των εναρμονισμένων προϊόντων σε φορολογική αποθήκη εκτός αν τεθούν πρώτα σε ελεύθερη κυκλοφορία (δηλαδή καταβληθούν οι εισαγωγικοί δασμοί). Εναλλακτικά, εφόσον θα πρόκειται πλέον για προϊόντα προερχόμενα από τρίτη χώρα, θα είναι δυνατή η τοποθέτηση τους σε αποθήκη αποταμίευσης.

Τα πιο πάνω ισχύουν και για αποστολές εναρμονισμένων προϊόντων από την Κύπρο που στάλθηκαν σε παραλήπτες στο ΗΒ και θα αφιχθούν εκεί κατά την ημερομηνία αποχώρησης και μετά. Αυτά θα θεωρηθούν ως εισαγόμενα και δεν θα ισχύει το ηλεκτρονικό διοικητικό έγγραφο που πιθανόν να συμπληρώθηκε μέσω του συστήματος EMCS από τον Κύπριο προμηθευτή πριν την ημερομηνία αποχώρησης.  

 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)

Εμπορεύματα που εισάγονται στην ΕΕ από το ΗΒ ή που αποστέλλονται ή μεταφέρονται από την ΕΕ προς το ΗΒ θα αποτελούν αντίστοιχα εισαγωγή ή εξαγωγή αγαθών. Επομένως κατά την εισαγωγή θα επιβάλλεται ΦΠΑ εισαγωγής ενώ οι εξαγωγές θα απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ.

 

Ενδοενωσιακές συναλλαγές

Όλοι οι εμπορευόμενοι που μέχρι σήμερα δραστηριοποιούνται αποκλειστικά και μόνο σε εμπορικές συναλλαγές προς και από το ΗΒ με απόδειξη μόνο του ενωσιακού χαρακτήρα των εμπορευμάτων, από την ημερομηνία αποχώρησης θα πρέπει να υποβάλλουν διασάφηση εισαγωγής ή εξαγωγής, αφού οι συναλλαγές αυτές θα τυγχάνουν χειρισμού ως συναλλαγές από και προς τρίτη χώρα.

Ως εκ τούτου όλοι οι εμπορευόμενοι που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά και μόνο σε ενδοενωσιακές συναλλαγές επιβάλλεται όπως εγγραφούν στο τελωνειακό μητρώο προκειμένου να καταστεί δυνατό να υποβάλλουν στο σύστημα Θησέας τις σχετικές διασαφήσεις.

 

Ταξιδιώτες

Από την ημερομηνία αποχώρησης οι επιβάτες που αφικνούνται από το ΗΒ στην Κυπριακή Δημοκρατία θα τυγχάνουν χειρισμού ως επιβάτες προερχόμενοι από τρίτη χώρα.

Σημειώνεται ότι στο Έγγραφο «Αποχώρηση του ΗΒ από την ΕΕ χωρίς Συμφωνία Ερωτήσεις – Απαντήσεις» μπορείτε να βρείτε μεταξύ άλλων τις ειδικότερες διευθετήσεις που έγιναν σε σχέση με τον τρόπο χειρισμού των εμπορευμάτων κατά τις μέρες που πλαισιώνουν την ημερομηνία αποχώρησης.

 

 

Σχετικά αρχεία