Άλλα

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

 

Ποινικά θέματα

  • Ευρωπαϊκά Εντάλματα Σύλληψης

Για τα Ευρωπαϊκά Εντάλματα Σύλληψης (ΕΕΣ) που εξέδωσαν οι αρχές της Δημοκρατίας και υπάρχουν πληροφορίες ότι  οι εκζητούμενοι εντοπίζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, με τη λήψη επίσημης πληροφόρησης για τη σύλληψη τους, θα αποστέλλονται μαζί με τα ΕΕΣ, και αιτήσεις έκδοσης δυνάμει της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Έκδοση, ώστε να υπάρχει παράλληλη νομική βάση.

 

  • Αιτήματα μεταφοράς καταδίκων

Για τα αιτήματα μεταφοράς καταδίκων που αποστάληκαν και εκκρεμούν ενώπιον των βρετανικών αρχών για αναγνώριση και εφαρμογή της καταδικαστικής απόφασης δυνάμει της Απόφασης Πλαισίου 2018/909/ΔΕΥ, σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας αναγνώρισης μέχρι 29/3/2019, θα αποσταλούν νέα αιτήματα μεταφοράς με νέα νομική βάση, τη Σύμβαση για Μεταφορά του Συμβουλίου της Ευρώπης.

 

  • Αιτήματα Δικαστικής Συνεργασίας (MLA)

Για τα Αιτήματα Δικαστικής Συνεργασίας (MLA) τα οποία αποστάληκαν από τις Κυπριακές Αρχές είτε δυνάμει της Σύμβασης της ΕΕ για Αμοιβαία Δικαστική Συνδρομή, ή ως Ευρωπαϊκές Εντολές Έρευνας, δυνάμει της σχετικής Οδηγίας 2014/41/ΕΕ, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ως Κεντρική Αρχή, θα ζητήσει από την αντίστοιχη Κεντρική Αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως όσα δεν θα έχουν εκτελεστεί μέχρι την ημερομηνία εξόδου, να θεωρηθούν ότι στάληκαν δυνάμει της αντίστοιχης Σύμβασης για Αμοιβαία Δικαστική Συνδρομή του Συμβουλίου της Ευρώπης. 

 

Αστικά θέματα

  • Επίδοση εγγράφων

Για αιτήματα προς επίδοση εγγράφων που έχουν διαβιβασθεί δυνάμει του Κανονισμού 1393/2017, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ως Κεντρική Αρχή, θα απευθυνθεί στην αντίστοιχη Κεντρική Αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου, και θα ζητήσει  όπως όσα αιτήματα δεν θα έχουν εκτελεσθεί μέχρι την ημερομηνία εξόδου, να θεωρηθούν ότι έχουν αποσταλεί δυνάμει της αντίστοιχης Σύμβασης της Χάγης για την επίδοση. 

Περαιτέρω, αιτήματα επίδοσης που θα ετοιμάζονται από δικηγόρους κατά την περίοδο  προ της καταληκτικής ημερομηνίας, πρέπει να υποβάλλονται με νομική βάση την ως άνω Σύμβαση της Χάγης, χρησιμοποιώντας τα ειδικά έντυπα που προβλέπονται στη Σύμβαση.

 

  • Λήψη Μαρτυρίας

Για αιτήματα προς λήψη μαρτυρίας, που έχουν διαβιβασθεί δυνάμει του Κανονισμού 1206/2001,  το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ως Κεντρική Αρχή, θα αποταθεί στην αντίστοιχη Κεντρική Αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου, και θα ζητήσει  όπως όσα αιτήματα δεν θα έχουν εκτελεσθεί μέχρι την ημερομηνία εξόδου, να θεωρηθούν ότι έχουν αποσταλεί δυνάμει της αντίστοιχης Σύμβασης της Χάγης για λήψη μαρτυρίας.

 

 

Σχετικά αρχεία