Κοινωνική Ασφάλιση

Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου με Συμφωνία Αποχώρησης

Σε περίπτωση που το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρήσει με  συμφωνία αποχώρησης με την ΕΕ τότε:

Οι πρόνοιες των Κανονισμών 883/2004 και 987/2009 για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται μέχρι και το τέλος της μεταβατικής περιόδου στις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Αυτό σημαίνει ότι τόσο οι κανόνες όσο και οι διαδικασίες για το προσδιορισμό της εφαρμοστέας νομοθεσίας θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται κατά τη μεταβατική περίοδο.

Για σκοπούς θεμελίωσης δικαιώματος σε παροχή θα λαμβάνονται υπόψη περίοδοι ασφάλισης, κατοικίας, απασχόλησης καθώς και γεγονότα και καταστάσεις που πραγματοποιήθηκαν πριν από την ημερομηνία εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ καθώς και αυτά πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου μέχρι δηλαδή και τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Η εξαγωγή επιδομάτων (ασθένειας, μητρότητας, πατρότητας, ανεργίας, επίδομα σωματικής βλάβης), στο Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2020 για υποθέσεις που το δικαίωμα σε παροχή αποκτάται πριν το τέλος της μεταβατικής περιόδου.

Η εξαγωγή συντάξεων (χηρείας, θεσμοθετημένης, ανικανότητας) στο Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει κανονικά για όλους ανεξάρτητα από την ημερομηνία απόκτησης δικαιώματος.

 

 

Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου χωρίς Συμφωνία Αποχώρησης

Από την ημερομηνία εξόδου του από την ΕΕ χωρίς Συμφωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο θα θεωρείται τρίτη χώρα χωρίς οποιαδήποτε μεταβατική περίοδο. Συνεπώς, από την ημερομηνία αυτή παύουν να ισχύουν οι πρόνοιες των Κανονισμών 883/2004 και 987/2009 για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας.

Για να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των πολιτών μέχρι και εκείνη την ημερομηνία, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει μέτρα έκτακτης ανάγκης στον τομέα του συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα μέτρα αυτά θα δεσμεύουν μόνο τα κράτη μέλη της ΕΕ και όχι το Ηνωμένο Βασίλειο.

Σύμφωνα με τα μέτρα αυτά τα Κράτη Μέλη, για σκοπούς θεμελίωσης δικαιώματος σε παροχή, θα λαμβάνουν υπόψη μόνο περιόδους ασφάλισης, κατοικίας, απασχόλησης καθώς και γεγονότα και καταστάσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν από την ημερομηνία εξόδου του από την ΕΕ ακόμα και στις περιπτώσεις που αποκτούν δικαίωμα σε παροχή μετά την εν λόγω ημερομηνία.

Η εξαγωγή των συντάξεων στο Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει και μετά την ημερομηνία εξόδου χωρίς περιορισμούς σε αντίθεση με τις βραχυπρόθεσμες παροχές (ασθενείας, ανεργίας, μητρότητας) των οποίων η εξαγωγή θα τερματιστεί μετά την εν λόγω ημερομηνία.

Όσον αφορά την εφαρμοστέα νομοθεσία, αποσπασμένα άτομα από το Ηνωμένο Βασίλειο που εργάζονται στην Κύπρο και παραμένουν ασφαλισμένοι στο Ηνωμένο Βασίλειο βάσει του Κανονισμού 883/2004 θα συνεχίσουν να ασφαλίζονται εκεί μέχρι την ημερομηνία εξόδου. Από την επόμενη μέρα αυτό θα πάψει να ισχύει αφού το Ηνωμένο Βασίλειο θα θεωρείται τρίτη χώρα, οι συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα παύσουν να ισχύουν και κατ’ επέκταση οι Κανονισμοί 883/2004 και 987/2009 δε θα εφαρμόζονται. Συνεπώς τα άτομα αυτά θα έχουν υποχρέωση ασφάλισης στην Κύπρο αφού θα εφαρμόζεται πλέον η νομοθεσία κοινωνικής ασφάλισης της Κύπρου.

Στην αντίθετη περίπτωση αναφορικά με τους αποσπασμένους εργαζόμενους από την Κύπρο στο Ηνωμένο Βασίλειο οι οποίοι ασφαλίζονται στην Κύπρο βάσει των πιο πάνω Κανονισμών, από την επομένη της ημερομηνίας εξόδου οι πρόνοιες κοινωνικής ασφάλειας της απόσπαση τους δεν θα ισχύουν και θα πρέπει να υπαχθούν στη νομοθεσία κοινωνικής ασφάλισης του Ηνωμένου Βασίλειου. 

 

 

Σχετικά αρχεία