Υπηρεσίες

Ποια η εφαρμογή της Οδηγίας των Υπηρεσιών  σε Βρετανούς υπηκόους και επιχειρήσεις σε περίπτωση άτακτου Brexit;

Το άρθρο 14 της συνθήκης ορίζει ότι η εσωτερική αγορά περιλαμβάνει ένα χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα, στον οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών. Επίσης το άρθρο 43 της συνθήκης εξασφαλίζει το δικαίωμα της  ελευθερίας εγκατάστασης ενώ το άρθρο 49  το δικαίωμα παροχής υπηρεσιών.

H Οδηγία των Υπηρεσιών θεσπίζει γενικό νομικό πλαίσιο το οποίο διέπει μεγάλη ποικιλία υπηρεσιών, εξασφαλίζοντας την ελευθερία εγκατάστασης των παρόχων υπηρεσιών στα κράτη μέλη και την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών μεταξύ των κρατών μελών και παρέχει στους αποδέκτες και στους παρόχους υπηρεσιών την ασφάλεια δικαίου την οποία χρειάζονται για να ασκήσουν στην πράξη τις δύο αυτές θεμελιώδεις ελευθερίες που κατοχυρώνονται με τη συνθήκη

Σύμφωνα με τον «Περί Ελευθερίας Εγκατάστασης Παρόχων Υπηρεσιών και της Ελευθερίας Κυκλοφορίας των Υπηρεσιών Νόμο» του 2010, σε εναρμόνιση με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας «Οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου του 2006 σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά», «πάροχος υπηρεσιών» σημαίνει κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει την ιθαγένεια κράτους μέλους ή κάθε νομικό πρόσωπο, κατά την έννοια του άρθρου 48 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εγκατεστημένο σε κράτος μέλος, το οποίο προσφέρει ή παρέχει μια υπηρεσία.

Με το BREXIT, το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρεί από την Συνθήκη που διέπει την λειτουργία της ΕΕ και παύει να είναι κράτος το οποίο είναι μέλος της ΕΕ ή/και συμβαλλόμενο μέρος στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ)˙ του οποίου μέλη είναι η Νορβηγία, η Ισλανδία και το Λιχτενστάιν.

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι τόσο οι Βρετανοί υπήκοοι (φυσικά πρόσωπα) όσο και τα εταιρείες/επιχειρήσεις  (νομικά πρόσωπα) που είναι εγκατεστημένα στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα επωφελούνται των ελευθεριών προσφοράς ή παροχής υπηρεσιών (πρόσβαση σε δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και την άσκηση τους) των οποίων προνοεί η Οδηγία 2006/123/ΕΚ για τα ΚΜ˙ είτε μέσω εγκατάστασης επιχείρησης είτε μέσω διασυνοριακής παροχή υπηρεσιών (από το ένα ΚΜ της Ενιαίας Αγοράς στο άλλο ΚΜ). Για να έχουν την δυνατότητα να προσφέρουν ή να παρέχουν υπηρεσίες στην Ενιαία Αγορά θα πρέπει να πληρούν άλλα κριτήρια και προϋποθέσεις τα οποία εφαρμόζονται στην περίπτωση πρόσωπου (φυσικού ή νομικού) από μη κράτος μέλος της ΕΕ.    

Στην περίπτωση, όμως, που το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρήσει από την ΕΕ έχοντας επικυρώσει τη Συμφωνία Αποχώρησης, θα εφαρμοστεί μεταβατική περίοδος από την ημερομηνία εξόδου μέχρι το τέλος του 2020, κατά την οποία θα συνεχίσει να ισχύει το υφιστάμενο καθεστώς σε όλους τους τομείς, περιλαμβανομένης και της Οδηγίας των Υπηρεσιών.    

 

Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (Internal Market Information systemIMI)

 BREXIT ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Ερώτηση: Σε περίπτωση BREXIT με συμφωνία τι αναμένεται να συμβεί στο Σύστημα ΙΜΙ σε σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο;

Απάντηση: Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου που προβλέπεται (μέχρι το τέλος του 2020) δεν θα αλλάξει οτιδήποτε σχετικά με το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι καταχωρημένες αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου στο σύστημα ΙΜΙ θα συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση. Οι χρήστες από το ΗΒ θα συνεχίσουν κανονικά να χρησιμοποιούν το σύστημα και τα αιτήματα που είναι ανοικτά δεν θα επηρεαστούν.

 

BREXIT ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Ερώτηση: Στην περίπτωση άτακτου BREXIT (χωρίς συμφωνία) τι αναμένεται να συμβεί στο Σύστημα ΙΜΙ σε σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο;

Απάντηση: Οι καταχωρημένες αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου στο σύστημα ΙΜΙ παύουν να έχουν πρόσβαση. Επιπρόσθετα η πρόσβαση όλων των χρηστών του Ηνωμένου Βασιλείου στο σύστημα ΙΜΙ θα απενεργοποιηθεί. Τα αιτήματα που είναι ανοικτά στο ΙΜΙ και βρίσκονται σε εκκρεμότητα θα αποσυρθούν άμεσα.   

 

 

Σχετικά αρχεία