Φορολογία/Δασμοί

 Έξοδος Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση με Συμφωνία αποχώρησης

Σε περίπτωση εξόδου του ΗΒ από την ΕΕ με Συμφωνία, θα ισχύσει μεταβατική περίοδος μέχρι το τέλος του 2020 κατά την οποία όλες οι συναλλαγές με το ΗΒ θα συνεχίσουν να ρυθμίζονται ως το ΗΒ να είναι Κράτος Μέλος.

 

Όλες οι ανακοινώσεις που έχουν εκδοθεί και θα εκδοθούν από το Τμήμα Φορολογίας σε σχέση με την έξοδο του ΗΒ από την ΕΕ βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας στον πιο κάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο: http://www.mof.gov.cy/mof/tax/taxdep.nsf/All/A03366590D96DA38C22583AE003396D9?OpenDocument

 

 

Έξοδος Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς Συμφωνία αποχώρησης

Από την ημερομηνία εξόδου του Ηνωμένου Βασίλειου (ΗΒ) από την ΕΕ, το ΗΒ θα αποτελεί χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και ως εκ τούτου θα ισχύουν όλες οι διατάξεις της περί ΦΠΑ Νομοθεσίας όπως αυτές εφαρμόζονται για κράτος το οποίο δεν είναι Κράτος Μέλος της ΕΕ.

Συγκεκριμένα, τα αγαθά που θα παραλαμβάνονται από υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα στη Δημοκρατία με προέλευση το HB, θα θεωρούνται ως εισαγωγές στη Δημοκρατία και αντίστοιχα όσα εμπορεύματα θα αποστέλλονται στο HB από τη Δημοκρατία θα αποτελούν εξαγωγές από τη Δημοκρατία και θα πρέπει να τυγχάνουν και στις δύο περιπτώσεις των αναγκαίων τελωνειακών διαδικασιών.

Ο τόπος παροχής υπηρεσιών ή/και λήψης υπηρεσιών μεταξύ υποκειμένων στο φόρο προσώπων στη Δημοκρατία και επιχειρήσεων με έδρα το ΗΒ, δεν διαφοροποιείται με την έξοδο του ΗΒ από την ΕΕ.

Σημειώνεται ότι σε σχέση με τις πιο πάνω συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων, δεν θα υπάρχει η υποχρέωση για δήλωση των εν λόγω συναλλαγών στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών (VIES) ή στη δήλωση INTRASTAT.

Η υποβολή αιτήματος από υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο στη Δημοκρατία για επιστροφή του ΦΠΑ για επιχειρηματικά έξοδα που έχει υποστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2018 θα πρέπει γίνει ηλεκτρονικά πριν την ημερομηνία εξόδου του ΗΒ από την ΕΕ και όχι μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, 2019 όπως προνοείται από την σχετική Οδηγία.

Οι παροχές υπηρεσιών από υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα στη Δημοκρατία σε μη υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα στο ΗΒ που εμπίπτουν στο Μικρή Μονοαπευθυντική Θυρίδα (ΜΟSS), θα θεωρούνται ότι παρέχονται στη χώρα του λήπτη (ΗΒ) χωρίς την υποχρέωση για επιβολή ΦΠΑ στη Δημοκρατία.

Αναφορικά με τα αγαθά που παραλαμβάνονται από ιδιώτες με προέλευση το ΗΒ, αυτά θα τυγχάνουν τελωνειακού ελέγχου κατά την παραλαβή τους και ενδεχομένως να προκύπτει υποχρέωση καταβολής εισαγωγικού ΦΠΑ επί της αξίας τους.

 

 

Μετακινήσεις αγαθών από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Κυπριακή Δημοκρατία κατά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ

Ανεξαρτήτως οποιωνδήποτε διατάξεων διέπουν τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών με βάση την Οδηγία σε σχέση με το κοινό σύστημα ΦΠΑ (Οδηγία 2006/112/ΕΚ) και τις αντίστοιχες με αυτές διατάξεις της στην περί ΦΠΑ Νομοθεσία (Ν. 95(Ι) του 2000 μέχρι 2018), για σκοπούς διασφάλισης της ουδετερότητας του ΦΠΑ, νομικής βεβαιότητας και στοχεύοντας στην εξασφάλιση μιας ορθολογικής φορολογίας που θα αποφεύγει τη διπλή φορολογία, κάθε μεταφορά αγαθών από το Ηνωμένο Βασίλειο με προορισμό τη Δημοκρατία η οποία ξεκίνησε από το Ηνωμένο Βασίλειο και δεν ολοκληρώθηκε πριν την ημερομηνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, κατά την άφιξη των εν λόγω αγαθών στη Δημοκρατία, αυτά θα αποτελούν αντικείμενο εισαγωγής στη Δημοκρατία.

 

 

Επιστροφές ΦΠΑ σύμφωνα με την Οδηγία 2008/9 (Επιστροφές σε εμπορευόμενους άλλων κρατών-μελών) για επιχειρηματικά έξοδα που έχουν προκύψει στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά το 2018 

Η Οδηγία 2008/9/ΕΚ του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2008 , για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων σχετικά με την επιστροφή του φόρου προστιθέμενης αξίας, που προβλέπεται στην οδηγία 2006/112/ΕΚ, σε υποκείμενους στο φόρο μη εγκατεστημένους στο κράτος μέλος επιστροφής αλλά εγκατεστημένους σε άλλο κράτος μέλος δεν θα ισχύει σε σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο μετά τις 29 Μαρτίου, 2019, ή άλλη ημερομηνία εξόδου αναλόγως απόφασης από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Από εκείνη την ημερομηνία δεν θα υπάρχει πρόσβαση στη ηλεκτρονική αίτηση που υποβάλλεται για την επιστροφή ΦΠΑ και ως εκ τούτου δεν θα υπάρχει η δυνατότητα για επιστροφή του ΦΠΑ που έχει πληρωθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο για τα έξοδα που έχει υποστεί η επιχείρηση σας με βάση τις διατάξεις της εν λόγω Οδηγίας.

 

 

ΦΠΑ που έχει καταβληθεί μέχρι 31.12.2018

Αναφορικά με το ΦΠΑ που έχετε υποστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2018 και το οποίο σας επιβλήθηκε για αγαθά που σας παραδόθηκαν ή υπηρεσίες που σας παρασχέθηκαν από άλλους υποκείμενους στο φόρο στο Ηνωμένο Βασίλειο ή για την εισαγωγή αγαθών στο εν λόγω κράτος μέλος, εφόσον τα εν λόγω αγαθά και υπηρεσίες χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας στη Δημοκρατία, θα πρέπει να υποβάλετε το σχετικό αίτημα ηλεκτρονικά μέχρι τις 10 Μαρτίου, 2019 και όχι μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, 2019 όπως προνοείται από την Οδηγία.

 

Η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης επιστροφής στο εν λόγω κράτος μέλος μέσω της ηλεκτρονικής δικτυακής πύλης στη Δημοκρατία μέχρι τις 10 Μαρτίου, 2019 είναι σημαντική, αφού από τις 30 Μαρτίου, 2019 η ηλεκτρονική δικτυακή πύλη δεν θα αναγνωρίζει ως Κράτος μέλος το Ηνωμένο Βασίλειο, και δεν θα μπορούν να διαβιβαστούν οι σχετικές αιτήσεις. Η έγκαιρη υποβολή της αίτησης σας θα διασφαλίσει ότι θα υπάρχει ικανοποιητικός χρόνος για να μπορέσει το Τμήμα Φορολογίας να διαβιβάσει πριν τις 29.3.2019 την αίτηση σας στις φορολογικές αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου ώστε η αίτηση σας να παραληφθεί πριν το Ηνωμένο Βασίλειο παύσει να είναι Κράτος μέλος.

 

 

ΦΠΑ που θα έχει καταβληθεί από την 1.1.2019 – 29.3.2019

Αναφορικά με το ΦΠΑ που έχετε υποστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο από την 1.1.2019 -29.3.2019 το οποίο σας επιβλήθηκε για αγαθά που σας παραδόθηκαν ή υπηρεσίες που σας παρασχέθηκαν από άλλους υποκείμενους στο φόρο στο Ηνωμένο Βασίλειο ή για την εισαγωγή αγαθών στο εν λόγω κράτος μέλος, εφόσον τα εν λόγω αγαθά και υπηρεσίες χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας στη Δημοκρατία, θα μπορείτε να υποβάλετε το αίτημα σας εφόσον τηρούνται οι διατάξεις της 13ης Οδηγίας ΦΠΑ (86/560).

 

 

Δηλώσεις Intrastat

Από την ημερομηνία εξόδου του Ηνωμένο Βασίλειο από την ΕΕ χωρίς Συμφωνία Αποχώρησης, το Ηνωμένο Βασίλειο θα αντιμετωπίζεται ως χώρα εκτός ΕΕ.

 

Στη βάση των πιο πάνω, οι δηλώσεις INTRASTAT για τον μήνα αναφοράς Απρίλιο 2019 θα πρέπει να περιλαμβάνουν τις αφίξεις και αποστολές αγαθών από/προς το Ηνωμένο Βασίλειο που θα πραγματοποιηθούν μέχρι τις 12 Μαρτίου 2019 (περίοδος αναφοράς 01/04/2019 – 12/ 04/2019)

 

Οι εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων από/προς το Ηνωμένο Βασίλειο που θα πραγματοποιηθούν μετά την ημερομηνία εξόδου δεν θα θεωρούνται ενδοκοινοτικές ως εκ τούτου δεν θα δηλώνονται σε δήλωση INTRASTAT.

 

 

Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες (VIES)

Από την ημερομηνία εξόδου του Ηνωμένο Βασίλειο από την ΕΕ χωρίς Συμφωνία Αποχώρησης, το Ηνωμένο Βασίλειο θα αντιμετωπίζεται ως χώρα εκτός ΕΕ.

 

Στη βάση των πιο πάνω, εάν πραγματοποιείτε παραδόσεις αγαθών / παροχές υπηρεσιών προς πρόσωπα με αριθμό εγγραφής ΦΠΑ του Ηνωμένου Βασιλείου, θα πρέπει, στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα (VIES), να συμπεριλάβετε μόνο τις παραδόσεις αγαθών/παροχές υπηρεσιών προς Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι και τις 12 Απριλίου 2019.

 

Παραδόσεις αγαθών / παροχές υπηρεσιών προς Ηνωμένο Βασίλειο που θα πραγματοποιηθούν μετά τις 13 Απριλίου 2019 δεν θα θεωρούνται ενδοκοινοτικές ως εκ τούτου δεν θα δηλώνονται στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα.