Φάρμακα

Επιπτώσεις της εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην επάρκεια φαρμακευτικών προϊόντων στην Κύπρο

Οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας εντόπισαν έγκαιρα τα φαρμακευτικά προϊόντα που δυνατόν να επηρεαστούν από την έξοδο του ΗΒ από την ΕΕ και προέβησαν σε διαβήματα προς τους Κατόχους Άδειας Κυκλοφορίας τους οι οποίοι είναι οι υπεύθυνοι για την κυκλοφορία των φαρμακευτικών προϊόντων στην αγορά, με σκοπό τις εκ μέρους τους ενέργειες ώστε να διασφαλισθεί η διατήρηση των προϊόντων τους στην κυπριακή αγορά.

 

Σημειώνεται ιδιαίτερα ότι, οι ενέργειες των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών έγιναν λαμβάνοντας υπόψη το ενδεχόμενο άταΚτης αποχώρησης του ΗΒ από την ΕΕ. 

 

Οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες είναι σε διαρκή επικοινωνία με τους εμπλεκόμενους φορείς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις προκλήσεις που ενδεχομένως θα παρουσιασθούν με γνώμονα την ελαχιστοποίηση του αντίχτυπου της εξόδου του ΗΒ από την ΕΕ, στην επάρκεια φαρμάκων.

 

 

Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός 

 

Στην περίπτωση όπου το ΗΒ αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση με επικυρωμένη συμφωνία αποχώρησης, τότε θα υπάρξουν μεταβατικές διατάξεις με ελάχιστο όριο το 2020 και δυνατότητα επέκτασης έως το 2022.

 

Στην περίπτωση όπου το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρήσει από την ΕΕ χωρίς επικυρωμένη συμφωνία αποχώρησης, δεν θα υπάρξει μεταβατική περίοδος και το Ηνωμένο Βασίλειο θα θεωρείται Τρίτη χώρα από την ημερομηνία εξόδου.

Ωστόσο, η Αρμόδια Αρχή Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού θα μπορεί, επικαλούμενη το άρθρο 11 παράγραφος 13 της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, να επιτρέψει, κατόπιν δεόντως αιτιολογημένης αίτησης, τη διάθεση στην αγορά και τη θέση σε λειτουργία στο έδαφός μας μεμονωμένων συσκευών για τις οποίες δεν έχουν διεξαχθεί οι διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης και η χρήση των οποίων είναι προς το συμφέρον της προστασίας της υγείας. Κάθε αίτηση παρέκκλισης που θα λάβουμε θα αξιολογηθεί μεμονωμένα αξιολογώντας τα αποτελέσματα στην αγορά μας.

 

 

 

Σχετικά αρχεία