Επαγγελματικά προσόντα

Κατευθυντήριες Γραμμές προς τις Αρμόδιες Αρχές για την Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων στην περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από τηΝ Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία

 

Τα βασικά σενάρια/περιπτώσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων που μπορούν να προκύψουν είναι τα πιο κάτω:

 

 

1. Επαγγελματικά προσόντα που αποκτήθηκαν στο ΗΒ από υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 (ΕΕ27) ή του ΗΒ και αναγνωρίστηκαν στην ΕΕ27 πριν από την ημερομηνία αποχώρησης

 

Βάσει της οδηγίας 2005/36/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/55/ΕΕ, η αποχώρηση του ΗΒ δεν επηρεάζει τις αποφάσεις σχετικά με την αναγνώριση αποκτηθέντων στο ΗΒ επαγγελματικών προσόντων οι οποίες είχαν ληφθεί πριν από την ημερομηνία αποχώρησης από Κράτος Μέλος (ΚΜ) της ΕΕ.

 

 

2. Επαγγελματικά προσόντα που αποκτήθηκαν στο ΗΒ από υπηκόους της ΕΕ27 ή του ΗΒ αλλά εκκρεμεί η απόφαση αναγνώρισής τους στην ΕΕ27 την ημερομηνία αποχώρησης

 

Οι αρμόδιες αρχές καλούνται να λάβουν υπόψη ότι η αίτηση αναγνώρισης υποβλήθηκε εφόσον το ΗΒ ήταν ακόμη ΚΜ και ως εκ τούτου, τηρήθηκαν οι πρόνοιες της κοινοτικής νομοθεσίας.

 

 

3. Επαγγελματικά προσόντα που αποκτήθηκαν στο ΗΒ από υπηκόους της ΕΕ27 πριν την αποχώρηση αλλά η αίτηση για την αναγνώρισή τους στην ΕΕ27 υποβλήθηκε μετά την ημερομηνία αποχώρησης

 

Οι αρμόδιες αρχές καλούνται να ενθαρρύνουν το κοινό (με βάση και την Ανακοίνωση Ετοιμότητας της Επιτροπής της 21ης Ιουνίου 2018) να υποβάλουν τα αιτήματα για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων τους πριν την αποχώρηση του ΗΒ. Ωστόσο, οι αρμόδιες αρχές καλούνται να είναι ευέλικτες και να λάβουν υπόψη ότι τα επαγγελματικά προσόντα αποκτήθηκαν εφόσον το ΗΒ ήταν ακόμη ΚΜ και ως εκ τούτου, τηρήθηκαν οι πρόνοιες της κοινοτικής νομοθεσίας.

 

 

4. Επαγγελματικά προσόντα που αποκτήθηκαν ή θα αποκτηθούν στο ΗΒ από υπηκόους της ΕΕ27 μετά την αποχώρηση

 

Από την ημερομηνία αποχώρησης, η Οδηγία 2005/36/ΕΚ παύει να ισχύει για το ΗΒ το οποίο μετατρέπεται σε τρίτη χώρα. Ως εκ τούτου, η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων θα διέπεται από τις εθνικές πολιτικές/κανόνες της Κυπριακής Δημοκρατίας (ΚΔ) και επί μέρους νομοθεσίες που διέπουν το κάθε επάγγελμα. Ωστόσο, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να τηρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις εκπαίδευσης που αφορούν τα 7 τομεακά επαγγέλματα.

 

 

5. Πρώτη αναγνώριση στην ΚΔ μετά την αποχώρηση, επαγγελματικών προσόντων που αποκτήθηκαν στο ΗΒ (ανεξαρτήτως ημερομηνίας) από υπηκόους του ΗΒ

 

Η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων θα διέπεται από τις εθνικές πολιτικές/κανόνες της ΚΔ και επί μέρους νομοθεσίες που διέπουν το κάθε επάγγελμα. Ωστόσο, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να τηρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις εκπαίδευσης που αφορούν τα 7 τομεακά επαγγέλματα.

Σημειώνεται ότι η Οδηγία 2003/109/ΕΚ σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες, μπορεί να παρατείνει τα οφέλη των υπηκόων του ΗΒ.

 

 

6. Προσωρινή ή περιστασιακή παροχή υπηρεσιών (Τίτλος ΙΙ της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ) στην ΚΔ από υπηκόους του ΗΒ, μετά την αποχώρηση

 

Η προσωρινή ή περιστασιακή παροχή υπηρεσιών από υπηκόους του ΗΒ εγκατεστημένοι στο ΗΒ ή νομίμως εγκατεστημένοι σε ΚΜ της ΕΕ27, δεν θα είναι δυνατή από την ημερομηνία αποχώρησης. Η παροχή υπηρεσιών δεν θα διέπεται από την κοινοτική νομοθεσία αλλά από τις εθνικές πολιτικές/κανόνες της ΚΔ και επί μέρους νομοθεσίες που διέπουν το κάθε επάγγελμα.

 

 

7. Προσωρινή ή περιστασιακή παροχή υπηρεσιών (Τίτλος ΙΙ της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ) στην ΚΔ από υπηκόους της ΕΕ27 εγκατεστημένοι στο ΗΒ, μετά την αποχώρηση

 

Η προσωρινή ή περιστασιακή παροχή υπηρεσιών από υπηκόους της ΕΕ27 νομίμως εγκατεστημένοι στο ΗΒ δεν θα είναι δυνατή από την ημερομηνία αποχώρησης. Η παροχή υπηρεσιών δεν θα διέπεται από την κοινοτική νομοθεσία αλλά από τις εθνικές πολιτικές/κανόνες της ΚΔ και επί μέρους νομοθεσίες που διέπουν το κάθε επάγγελμα. 

 

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αρμόδιος Φορέας για την

Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων