Διαμονή

Δικαιώματα διαμονής και άδειες διαμονής στην Κυπριακή Δημοκρατία

 

Αποχώρηση ΗΒ από την ΕΕ με Συμφωνία Αποχώρησης

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνάψει συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο για την διασφάλιση  των δικαιωμάτων των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου, μετά την αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 29/3/2019 ή όπως διαφορετικά ενδέχεται να αποφασιστεί από την ΕΕ. Σύμφωνα με αυτή την Συμφωνία Αποχώρησης,  οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και τα εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών τους, θα έχουν δικαιώματα διαμονής και επίσης θα έχουν την δυνατότητα να συνεχίσουν να διαμένουν στην Δημοκρατία όπως και προηγουμένως.

 

Αποχώρηση Χωρίς Συμφωνία (NO_DEAL ΒREXIT)

 

Εάν η Συμφωνία Αποχώρησης δεν εγκριθεί από το Ηνωμένο Βασίλειο, τότε το Ηνωμένο Βασίλειο θα αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή χωρίς Συμφωνία (NO DEAL Scenario).  Ως εκ τούτου μετά την ημερομηνία εξόδου, οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου, εκ των πραγμάτων, θα θεωρούνται υπήκοοι τρίτης χώρας.

 

Στην περίπτωση αυτή, η Κυπριακή Δημοκρατία προτίθεται να διασφαλίσει μονομερώς τα δικαιώματα διαμονής των υπηκόων ΗΒ και των εξαρτώμενων τους, συμπεριλαμβανομένων  και των μελών οικογένειας που είναι υπήκοοι τρίτης χώρας, εφαρμόζοντας, μονομερώς, και στον μέγιστο δυνατό βαθμό, τις σχετικές πρόνοιες του προσχεδίου της Συμφωνίας  Αποχώρησης. Ο σχετικός προς τούτο Νόμος βασίζεται στις πρόνοιες του προσχεδίου της Συμφωνίας Αποχώρησης και της οδηγίας 2004/38/ΕΚ και καλύπτει τους υπηκόους ΗΒ και τα εξαρτώμενα μέλη οικογενειών τους, οι οποίοι διαμένουν στην Δημοκρατία πριν από την ημερομηνία εξόδου,  και έχουν ασκήσει τα δικαιώματα τους σύμφωνα με την οδηγία περί Ελεύθερης Διακίνησης 2004/38/ΕΚ. Με την εφαρμογή του Νόμου αυτού, στην περίπτωση ενός άτακτου Brexit τα δικαιώματα διαμονής των υπηκόων Ηνωμένου Βασιλείου και των εξαρτωμένων μελών των οικογενειών τους, συμπεριλαμβανομένων και των εξαρτώμενων υπηκόων τρίτης χώρας, θα διασφαλίζονται  και μετά την αποχώρηση χωρίς Συμφωνία, του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ.

 

Τα έγγραφα  διαμονής, τα οποία οι υπήκοοι ΗΒ και τα εξαρτώμενα μέλη οικογενειών τους ήδη κατέχουν και έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την οδηγία 2004/38/ΕΚ, θα εξακολουθούν να βρίσκονται σε  ισχύ μέχρι τις 31/12/2020. H διαδικασία νέων αιτήσεων θα εφαρμοστεί από την 1/1/2021.

 

Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει λάβει υπόψη της την συνεισφορά των υπηκόων του Ηνωμένου Βασιλείου προς την Κυπριακή κοινωνία και με αυτό το σκεπτικό προτίθεται όπως διασφαλίσει τα δικαιώματα των υπηκόων ΗΒ και των εξαρτωμένων μελών τους, ούτως ώστε να μην συμπεριληφθούν στην κατηγορία του μεταναστευτικού δικαίου για υπηκόους Τρίτης Χώρας.

Επισημαίνεται,  ότι είναι προτεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας η δίκαιη διασφάλιση των δικαιωμάτων των υπηκόων Ηνωμένου Βασιλείου και των εξαρτώμενων μελών των οικογενειών τους.

 

 

 

 

Σχετικά αρχεία