Άλλα

Προστασία Γεωγραφικών Ενδείξεων (ΠΟΠ και ΠΓΕ) σε περίπτωση μη συμφωνημένης εξόδου του ΗΒ από την ΕΕ

Σε περίπτωση αποχώρησης του ΗΒ από την ΕΕ χωρίς Συμφωνία, δεν θα υπάρχει οποιαδήποτε συμφωνία σε ισχύ για αμοιβαία αναγνώριση – προστασία των καταχωρημένων Γεωγραφικών Ενδείξεων. Συνεπώς, αυτόματα παύει η προστασία στο ΗΒ των κυπριακών ονομασιών που έχουν καταχωρηθεί στο ευρωπαϊκό Μητρώο των ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ και αντίστοιχα παύει η προστασία των βρετανικών ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ σε όλες της χώρες της ΕΕ. Το ΗΒ θα αντιμετωπίζεται πλέον ως Τρίτη Χώρα. Η ΕΕ συνάπτει διμερείς εμπορικές συμφωνίες με Τρίτες Χώρες στο πλαίσιο των οποίων προβλέπεται και αμοιβαία αναγνώριση και προστασία Γεωγραφικών Ενδείξεων ως δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Η σύναψη όμως τέτοιων συμφωνιών είναι χρονοβόρα. Δεδομένου όμως ότι, μέχρι σήμερα, η ισχύουσα νομοθεσία για τις Γεωγραφικές Ενδείξεις στο ΗΒ είναι εναρμονισμένη με την ισχύουσα Κοινοτική Νομοθεσία, μια τέτοια συμφωνία πιθανόν να συνομολογηθεί σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ:

http://www.moa.gov.cy/moa/da/da.nsf/All/AA20E54A662074B3C22583C30043E3E8

 

Εισαγωγές και Εξαγωγές Φυτών και Φυτικών Προϊόντων από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο

Σε περίπτωση όπου το Ηνωμένο Βασίλειο καταστεί Τρίτη χώρα από τις 30 Μαρτίου 2019, και ελλείψει Συμφωνίας που να προβλέπει διαφορετικά, οι αυστηροί κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υγεία και ποιότητα των φυτών και φυτικών προϊόντων θα ισχύουν για το Ηνωμένο Βασίλειο όπως και για οποιαδήποτε άλλη Τρίτη χώρα.

Συγκεκριμένα, σε περίπτωση που υπάρχει ενδιαφέρον για εξαγωγή φυτών και φυτικών προϊόντων προς το Ηνωμένο Βασίλειο τότε ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να ενημερώσει εκ των προτέρων το Τμήμα Γεωργίας για οργάνωση των απαραίτητων ποιοτικών ή/και φυτοϋγειονομικών ελέγχων στο σημείο παραγωγής/συσκευασίας. Στη συνέχεια, το Τμήμα Γεωργίας θα προβεί στην έκδοση φυτοϋγειονομικών και άλλων πιστοποιητικών, όπου αυτά απαιτούνται. Προς το σκοπό αυτό, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καταβάλει συγκεκριμένα τέλη σύμφωνα με τις εν ισχύ εθνικές διατάξεις.

Σημειώνεται ότι όσον αφορά τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά αυτά θα διέπονται από τις διεθνείς προδιαγραφές εμπορίας (UN/ECE standards). 

Σε περίπτωση όπου υπάρχει ενδιαφέρον για εισαγωγή φυτών και φυτικών προϊόντων από το Ηνωμένο Βασίλειο τότε ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να ενημερώσει εκ των προτέρων το Τμήμα Γεωργίας για την πρόθεσή του αυτή, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος TRACES. Το Τμήμα Γεωργίας, στο Σημείο Εισόδου (λιμάνι/αεροδρόμιο), θα προβεί σε έλεγχο εγγράφων και κατά την άφιξη του φορτίου σε έλεγχο ταυτότητας και φυσικό έλεγχο. Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο δυνατό να ληφθεί και δείγμα για περαιτέρω ενέργειες. Προς το σκοπό αυτό ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καταβάλει συγκεκριμένα τέλη σύμφωνα με τις εν ισχύ εθνικές διατάξεις.

Το Τμήμα Γεωργίας είναι στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες χρειαστείτε επί του θέματος αυτού στο inspection@da.moa.gov.cy.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ:

http://www.moa.gov.cy/moa/da/da.nsf/All/AA20E54A662074B3C22583C30043E3E8

 

 

Κτηνιατρικά θέματα

 1. Σε περίπτωση επίτευξης Συμφωνίας αποχώρησης

Θα συνεχίσει ισχύει το υφιστάμενο καθεστώς μέχρι τις 31/12/2020.

 

 1. Σε περίπτωση μη επίτευξης Συμφωνίας αποχώρησης
 1. ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ME ΠΡΟOΡΙΣΜΟ ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (ΗΒ)

Επί του παρόντος δεν θα υπάρξουν αλλαγές στους υφιστάμενους υγειονομικούς όρους και απαιτήσεις για ζώα και ζωοκομικά προϊόντα που θα εξάγονται από την Κυπριακή Δημοκρατία προς το Ηνωμένο Βασίλειο.

To σχετικό πιστοποιητικό που πρέπει να συνοδεύει κάθε αποστολή, είτε αυτή αφορά ζώα είτε ζωοκομικά προϊόντα, πρέπει να είναι υπογραμμένο και επικυρωμένο από τον αρμόδιο Κτηνιατρικό Λειτουργό των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτό είναι απαραίτητο καθώς το ΗΒ δεν θα έχει πρόσβαση στο σύστημα TRACES της ΕΕ (Τrade Control and Expert System), όπου καταχωρούνται ηλεκτρονικά τα υγειονομικά πιστοποιητικά.

Το πιο πάνω θα έχει ως συνέπεια την αύξηση του διοικητικού άχθους συνεπεία της ανάγκης να εκδίδονται Κτηνιατρικά Υγειονομικά Πιστοποιητικά τα οποία με το σημερινό καθεστώς δεν εκδίδονται και αντ’ αυτών οι αποστολές συνοδεύονται από τα σχετικά εμπορικά έγγραφα που εκδίδουν οι εμπλεκόμενες εταιρείες που είναι αδειοδοτημένες να παράγουν το χαλλούμι.

 

 1. ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΗΒ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΕ

Oι αποστολές ζώων και ζωικών προϊόντων που θα αποστέλλονται από το ΗΒ στην Κυπριακή Δημοκρατία θα είναι αποστολές προέλευσης τρίτης, προς την ΕΕ, χώρας. Ως εκ τούτου, όλες αυτές οι υπό εισαγωγή αποστολές θα υπόκεινται σε κτηνιατρικό έλεγχο στα Συνοριακά Κέντρα Ελέγχου του αεροδρομίου Λάρνακας και λιμανιού Λεμεσού αντίστοιχα και πρέπει να συνοδεύονται από το ανάλογο Kτηνιατρικό Υγειονομικό Πιστοποιητικό που θα ορίσει η ΕΕ.

Οι σκύλοι, γάτες και κουνάβια που θα μεταφέρονται στην Κύπρο ως ζώα συντροφιάς θα ελέγχονται από Κτηνιατρικό Λειτουργό στα σημεία εισόδου.

Πρόσθετο διοικητικό κόστος αναμένεται να προκύψει επίσης με τον έλεγχο σκύλων και γάτων που θα μεταφέρονται στην Κύπρο ως ζώα συντροφιάς αφού θα πρέπει να ελέγχονται στα σημεία εισόδου από Κτηνιατρικό Λειτουργό.

Σε σχέση με τα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα που είναι εγκεκριμένα στη Δημοκρατία, υπάρχουν 17 προϊόντα που διαθέτουν ειδική άδεια κυκλοφορίας, η έκδοση της οποίας βασίστηκε σε αντίστοιχη άδεια κυκλοφορίας του ΗΒ. Οι άδειες των 17 αυτών προϊόντων λήγουν τα έτη 2019 ή 2020. Το θέμα θεωρείται ότι θα είναι διαχειρίσιμο από το Συμβούλιο Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων».

Λεπτομερέστερη πληροφόρηση μπορεί να ανακτηθεί από την ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.moa.gov.cy/vs όπως και στις 23 επίσημες γλώσσες της ΕΕ από την αντίστοιχη ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en#sante

 

 

Ζωοτροφές

Σε περίπτωση μη συμφωνημένης εξόδου του ΗΒ από την ΕΕ

Σε περίπτωση εξόδου του ΗΒ από την ΕΕ χωρίς συμφωνία το ΗΒ θα θεωρείται πλέον Τρίτη Χώρα. Με βάση τους Περί Ζωοτροφών και Προσθετικών των Ζωοτροφών (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Χρήσεως) Νόμους του 1993 έως 2001 και τους σχετικούς Κανονισμούς όποιος επιθυμεί να εισάγει στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας Ζωοτροφές από το ΗΒ, θα πρέπει προηγουμένως να αιτηθεί στο Τμήμα Γεωργίας έγκριση εισαγωγής υλικών. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από:

 1. Τιμολόγιο ή αντίγραφο του με τα είδη και τις ποσότητες των υλικών,
 2. Αντίγραφο γραπτής δήλωσης (σήμανση- ετικέτα) με όλες τις υποχρεωτικές ή προαιρετικές λεπτομέρειες σύμφωνα με τη νομοθεσία,
 3. Αποτελέσματα εργαστηριακών αναλύσεων για ανεπιθύμητες ουσίες κ.ά ανάλογα με το υλικό,
 4. Απόδειξη καταβολής του τέλους ύψους 2‰ επί της τιμής του τιμολογίου CIF ( Cost, Insurance, Freight).

 

Η έγκριση εισαγωγής απαιτείται σε όλες της περιπτώσεις, ακόμη και στη περίπτωση δείγματος οποιουδήποτε υλικού που θα χρησιμοποιηθεί εξ ολοκλήρου για δοκιμαστικούς ή πειραματικούς σκοπούς.

Σημειώνεται ότι, ο κάτοχος άδειας για τα προσθετικά των Ζωοτροφών θα πρέπει να έχει αντιπρόσωπο σε χώρα Κράτος Μέλος της ΕΕ.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ:

http://www.moa.gov.cy/moa/da/da.nsf/All/AA20E54A662074B3C22583C30043E3E8

 

 

Eμπόριο βιολογικών προϊόντων σε περίπτωση μη συμφωνημένης εξόδου του ΗΒ από την ΕΕ

Σε περίπτωση αποχώρησης του ΗΒ από την ΕΕ χωρίς Συμφωνία Αποχώρησης, δεν θα εφαρμόζεται οποιαδήποτε νομοθεσία ή συμφωνία που διέπει το εμπόριο βιολογικών προϊόντων μεταξύ ΕΕ και ΗΒ. Αυτό επιβάλλει την τροποποίηση των υφιστάμενων Κοινοτικών Κανονισμών ώστε να συμπεριληφθεί το ΗΒ ή και οι φορείς ελέγχου του ΗΒ, που θα δραστηριοποιούνται στο τομέα της βιολογικής παραγωγής, στους σχετικούς καταλόγους των Τρίτων Χωρών (παραρτήματα ΙΙΙ και IV του Καν. (ΕΚ) 1235/2008 αντίστοιχα).

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ:

http://www.moa.gov.cy/moa/da/da.nsf/All/AA20E54A662074B3C22583C30043E3E8

 

 

Εμπορία Ξυλείας και Προϊόντων Ξυλείας

Η Κύπρος ως ΚΜ της ΕΕ και με βάση τους Κανονισμούς που αφορούν τη Ξυλεία και τα Προϊόντα Ξυλείας είναι υποχρεωμένη να ελέγξει και να αποτρέψει την τοποθέτηση παράνομα υλοτομημένης ξυλείας και προϊόντων ξυλείας στην Κοινοτική Αγορά.

Ως εκ τούτου, το Τμήμα Δασών εφαρμόζει Σχέδιο για διεξαγωγή ελέγχων στους Φορείς εκμετάλλευσης που τοποθετούν Ξυλεία και Προϊόντα Ξυλείας για πρώτη φορά στην Κυπριακή Αγορά, τα οποία προέρχονται από τρίτες χώρες.

Στην περίπτωση που το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρήσει από την ΕΕ με συμφωνία, η νομοθεσία της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου για τη θέσπιση του καθεστώτος που απαγορεύει τη διάθεση παράνομα υλοτομημένης ξυλείας στην Κοινοτική Αγορά και για τη θέσπιση συστήματος αδειοδότησης για τη βελτίωση της προμήθειας νόμιμα υλοτομημένης ξυλείας θα συνεχίσει να ισχύει μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου ΕΕ και μέχρι το τέλος του 2020.

Στην περίπτωση που το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρήσει από την ΕΕ χωρίς συμφωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο θα αντιμετωπίζεται ως τρίτη χώρα. Σε τέτοια περίπτωση, οι εισαγωγές ξυλείας και προϊόντων ξυλείας από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Κύπρο, θα συμπεριληφθούν στο Σχέδιο Διεξαγωγής Ελέγχων και πρέπει να εφαρμόζουν τις πρόνοιες των Κανονισμών για τρίτες χώρες.

 

 

Βιοκτόνα Προϊόντα

 

Σε περίπτωση μη συμφωνημένης εξόδου του ΗΒ από την ΕΕ

Σε ότι αφορά τη νομοθεσία των βιοκτόνων, προβλέπεται ότι ο κάτοχος άδειας έχει ως έδρα του κράτος μέλος της Ε.Ε. Συνεπώς οποιοδήποτε αδειοδοτημένο βιοκτόνο με κάτοχο άδειας εταιρεία που βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να υποβάλει αίτηση αλλαγής του κατόχου άδειας (transfer application).  Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την ημερομηνία εξόδου.

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ:

http://www.moa.gov.cy/moa/da/da.nsf/All/AA20E54A662074B3C22583C30043E3E8

 

 

Διακίνηση Ειδών Χλωρίδα και Πανίδας από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο

 • Μεταφορά από και προς το ΗΒ εξωτικών ειδών χλωρίδας και πανίδας (και παραγώγων τους), συμπεριλαμβανομένων και κατοικίδιων (Σύμβαση CITES, Κανονισμός ΕΕ για Χωροκατακτητικά Ξένα Είδη (ΧΞΕ), Κανονισμοί Ε.Ε για εμπόριο άγριας χλωρίδας και πανίδας)- μη εμπορική χρήση

Στην περίπτωση επαναπατρισμού σας στο ΗΒ ή στην περίπτωση που επιθυμείτε να επισκεφθείτε προσωρινά το ΗΒ, συνοδευόμενοι από το εξωτικό κατοικίδιο σας, παρακαλείστε όπως αποταθείτε άμεσα (τουλάχιστον 2 βδομάδες πριν την ημερομηνία ταξιδιού σας) στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, στα ακόλουθα σημεία επικοινωνίας:

 1. Δέσπω Ζαβρού  

Τηλ. +35722408912,  Email: dzavrou@environment.moa.gov.cy

 1. Γιάννης Χριστοδουλίδης

Τηλ. +35722408915, Email: ychristodoulides@environment.moa.gov.cy

 1. Έλενα Ερωτοκρίτου

Τηλ. +35722408921,  Email: eerotokritou@environment.moa.gov.cy

 1. Μαργαρίτα Χατζηστυλλή (ΧΞΕ)

Τηλ. +35725802719 Email: mhadjistylli@environment.moa.gov.cy

 

 • Εμπορική δραστηριότητα από και προς το ΗΒ για εξωτικά είδη χλωρίδας και πανίδας (και παραγώγων τους), σχετικά με τη Σύμβαση CITES και τους Κανονισμούς της ΕΕ για Χωροκατακτητικά Ξένα Είδη (ΧΞΕ) και για εμπόριο άγριας χλωρίδας και πανίδας)- εμπορική χρήση

Παρακαλώ όπως αποτείνεστε στο Τμήμα Περιβάλλοντος για περαιτέρω πληροφορίες.

 1. Δέσπω Ζαβρού  

Τηλ. +35722408912,  Email: dzavrou@environment.moa.gov.cy

 1. Γιάννης Χριστοδουλίδης

Τηλ. +35722408915, Email: ychristodoulides@environment.moa.gov.cy

 1. Έλενα Ερωτοκρίτου

Τηλ. +35722408921,  Email: eerotokritou@environment.moa.gov.cy

 1. Μαργαρίτα Χατζηστυλλή (ΧΞΕ)

Τηλ. +35725802719 Email: mhadjistylli@environment.moa.gov.cy

 

 

Αλλαγές σε θέματα Διασυνοριακής Μεταφοράς Αποβλήτων

Συμφωνημένη Έξοδος

Στην περίπτωση που τελικά επιτευχθεί συμφωνημένη έξοδος του Ηνωμένου Βασιλείου, θα εφαρμοστεί μεταβατική περίοδος μέχρι τις 31/12/2020 η οποία μπορεί να επεκταθεί 1-2 έτη, κατά την οποία θα συνεχίσει να ισχύει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Συνεπώς, για θέματα διασυνοριακής μεταφοράς αποβλήτων από την Κύπρο στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα συνεχίσουν να ισχύουν όπως μέχρι σήμερα οι πρόνοιες του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1013/2006/ΕΚ.

Σε περίπτωση που κατά την μεταβατική περίοδο συναφθούν οποιεσδήποτε συμφωνίες μεταξύ ΕΕ – Ηνωμένου Βασιλείου, αυτές θα υιοθετηθούν και από την Κυπριακή Δημοκρατία ως ΚΜ της ΕΕ.

 

«Άτακτη» Έξοδος

Σε περίπτωση που το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρήσει από την ΕΕ χωρίς Συμφωνία Αποχώρησης, θα θεωρείται αυτόματα Τρίτη χώρα, η οποία όμως ταυτόχρονα θα εξακολουθεί να αποτελεί μέρος της Σύμβασης της Βασιλείας και χώρα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1013/2006/ΕΚ, απαγορεύονται όλες οι εξαγωγές αποβλήτων, από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, οι οποίες προορίζονται για εργασίες διάθεσης, εκτός από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), στις οποίες επιτρέπεται η εξαγωγή τους (Ισλανδία, Ελβετία, Νορβηγία, Λιχτενστάιν).

Ως εκ τούτου, από την στιγμή που το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι χώρα του ΕΖΕΣ και πλέον δεν θα είναι ούτε μέλος της Ε.Ε, από τις 30/3/2019, σε περίπτωση άτακτης εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε, θα απαγορεύεται οποιαδήποτε εξαγωγή αποβλήτων από την Κύπρο προς το Ηνωμένο Βασίλειο για εργασίες Διάθεσης (Disposal).

Για εργασίες αξιοποίησης (Recovery (R)), θα συνεχίσει να ισχύει ότι ίσχυε και πριν, αφού ναι μεν το Ηνωμένο Βασίλειο θα πάψει να είναι μέλος της ΕΕ, αλλά εξακολουθεί να είναι μέλος του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Σχετικές οδηγίες για το θέμα έχουν εκδοθεί και από την ΕΕ.

 

Παρακαλώ όπως αποτείνεστε στο Τμήμα Περιβάλλοντος για περαιτέρω πληροφορίες:

Δημήτρης Δημητρίου (Τηλ. 25802713, Email: ddemetriou@environment.moa.gov.cy)