Αερομεταφορές

Έξοδος Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση με Συμφωνία Aποχώρησης

 

Σε περίπτωση εξόδου του ΗΒ από την ΕΕ με Συμφωνία, θα ισχύσει μεταβατική περίοδος μέχρι το τέλος του 2020, κατά την οποία θα συνεχίσει να ισχύει το υφιστάμενο καθεστώς σε όλους τους τομείς, μεταξύ των οποίων και στις αερομεταφορές.

 

Το μελλοντικό καθεστώς στον τομέα των αερομεταφορών θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης και τη μεταβατική περίοδο.

 

 

 

Έξοδος Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς Συμφωνία Αποχώρησης

 

Από την ημερομηνία εξόδου του Ηνωμένου Βασίλειου (ΗΒ) από την ΕΕ, το ΗΒ θα αποτελεί χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και ως εκ τούτου, θα σταματήσει να ισχύει το Δίκαιο της ΕΕ, καθώς και οι σχετικοί Κανονισμοί, στον τομέα των αερομεταφορών.

 

  1. Συνδεσιμότητα/Αεροσυγκοινωνίες

Η έξοδος του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε. ενδέχεται να έχει σοβαρές συνέπειες στην συνδεσιμότητα και τις αεροπορικές μεταφορές μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δυνατό να οδηγήσει στην αύξηση των αεροπορικών ναύλων με συνεπακόλουθο τη μείωση της αεροπορικής κίνησης μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Κύπρου. Παράλληλα, σε περίπτωση που επηρεαστεί αρνητικά η ισοτιμία της στερλίνας έναντι του ευρώ, θα επηρεαστούν τα ταξίδια των Βρετανών επισκεπτών προς την Κύπρο (αύξηση της τιμής των αεροπορικών εισιτηρίων, πακέτων κτλ).  Στόχος είναι η συνέχιση της συνδεσιμότητας μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και χωρών μελών της Ε.Ε. χωρίς τον επηρεασμό του επιβατικού κοινού. Προς αυτή την κατεύθυνση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει ως έκτακτο μέτρο σε περίπτωση άτακτης αποχώρησης του ΗΒ από την ΕΕ, Κανονισμό με τον οποίο επιδιώκεται, για μια μεταβατική περίοδο ενός έτους να διατηρηθεί το ίδιο επίπεδο συνδεσιμότητας μεταξύ των χωρών μελών της ΕΕ και της Βρετανίας. Ο Κανονισμός αυτός θα τεθεί σε ισχύ από τα κράτη-μέλη της ΕΕ την επομένη της εξόδου του ΗΒ από την ΕΕ, διασφαλίζοντας έτσι ότι δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε διακοπή στην αεροπορική συνδεσιμότητα μεταξύ ΕΕ και ΗΒ. Ανάλογα μονομερή μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση λαμβάνει και το ΗΒ. 

 

  1. Δικαιώματα Επιβατών

Σε περίπτωση BREXIT, δεν θα ισχύει πλέον ο κανονισμός για τα δικαιώματα επιβατών για πτήσεις με αερομεταφορείς τρίτων χωρών από αερολιμένες που βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο προς αερολιμένες που βρίσκεται στην ΕΕ. Ωστόσο, τα δικαιώματα των επιβατών θα εξακολουθήσουν να ισχύουν για:

(i) πτήσεις που αναχωρούν από το Ηνωμένο Βασίλειο προς αερολιμένα που βρίσκεται στο έδαφος χώρας κράτους μέλους της ΕΕ-27 και το οποίο εκτελείται από κοινοτικό αερομεταφορέα καθώς και

ii) πτήσεις που αναχωρούν από την ΕΕ- προς αερολιμένες του Ηνωμένου Βασιλείου που εκτελούνται από οποιοδήποτε αερομεταφορέα.

Οι ταξιδιώτες θα πρέπει συνεπώς να γνωρίζουν ότι, ανάλογα με τον επιλεγμένο αερομεταφορέα, ορισμένα δικαιώματα τους δεν θα ισχύουν πλέον για πτήσεις προς την ΕΕ.

 

  1. Ασφάλεια αερομεταφορών (aviation security)

Κανονισμός, που ετοιμάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Υποεπιτροπή για την ασφάλεια αερομεταφορών), σε συνεργασία με  τα Κράτη Μέλη και υιοθετήθηκε την 1ην Μαρτίου 2019, αναγνωρίζει τα εφαρμοζόμενα μέτρα ασφάλειας από το Ηνωμένο Βασίλειο ως ισοδύναμα των ευρωπαϊκών. Αυτό ισχύει στους τομείς της ασφάλειας αεροσκαφών, των επιβατών και χειραποσκευών, των παραδιδόμενων αποσκευών και του φορτίου και ταχυδρομείου.

 

Ο συγκεκριμένος κανονισμός θα εφαρμοστεί από την επομένη της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με ή χωρίς συμφωνία. Ως εκ τούτου, δεν αναμένεται να προκληθούν οιαδήποτε προβλήματα στους αερολιμένες μας σε σχέση με την ασφάλεια αεροσκαφών.