Ανακοίνωση του ΤΑΠΜ για τα δικαιώματα και άδειες διαμονής στην Κυπριακή Δημοκρατία με βάση τη Συμφωνία Αποχώρησης

Tο Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με συμφωνημένη και εύτακτη έξοδο στις 31/1/2020. Η Συμφωνία Αποχώρησης θα τυγχάνει εφαρμογής σε όλα τα Κράτη Μέλη, είναι νομικά δεσμευτική και αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από την 01 Φεβρουαρίου 2020.


Με βάση τη Συμφωνία Αποχώρησης,  οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και τα εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών τους,  οι οποίοι άσκησαν το δικαίωμα τους σύμφωνα με τον «περί του Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και των Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία Νόμο του 2007»Ν(7(I)/2007), πριν από την ημερομηνία αποχώρησης ή/και μέχρι το τέλος της μεταβατικής περιόδου, έχουν δικαίωμα διαμονής, εργασίας, φοίτησης και ελεύθερης κυκλοφορίας και επίσης έχουν την δυνατότητα να συνεχίσουν να διαμένουν στην Δημοκρατία όπως και στο παρελθόν. 


Η Κυπριακή Δημοκρατία διασφαλίζει τα δικαιώματα διαμονής των υπηκόων Ηνωμένου Βασιλείου και των εξαρτώμενων μελών τους, συμπεριλαμβανομένων  και των μελών οικογένειας που είναι υπήκοοι τρίτης χώρας, με βάση τις πρόνοιες της Συμφωνίας Αποχώρησης στα θέματα των δικαιωμάτων των πολιτών.


Αναφορικά με τα έγγραφα διαμονής , τα οποία, οι υπήκοοι Ηνωμένου Βασιλείου και τα εξαρτώμενα μέλη οικογενειών τους, ήδη κατέχουν και έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την οδηγία 2004/38/ΕΚ, θα εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ μέχρι τις 31/12/2020, ημερομηνία λήξης της μεταβατικής περιόδου ή/και μετά το τέλος της μεταβατικής περιόδου, μέχρι την εθελούσια αντικατάσταση τους μετά την έναρξη εφαρμογής της νέας διαδικασίας εξασφάλισης εγγράφων, η οποία θα είναι σύμφωνα με τις πρόνοιες της Συμφωνίας Αποχώρησης. 


Με βάση το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο, κατά την διάρκεια της μεταβατικής περιόδου,  θα τυγχάνει εφαρμογής η ίδια διαδικασία υποβολής αιτήσεων και έκδοσης εγγράφων διαμονής , η οποία εφαρμόζεται ήδη, για τους Ευρωπαίους πολίτες. 


Σημειώνεται ότι, κατά την διάρκεια της μεταβατικής περιόδου , από 1/2/2020 μέχρι τις 31/12/2020, θα τυγχάνει εφαρμογής το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο σε όλους τους  υπηκόους Ηνωμένου Βασιλείου και τα εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών τους συμπεριλαμβανομένων και  των υπηκόων τρίτων χώρων, με την εφαρμογή του «περί του Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και των Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία Νόμο του 2007» Ν(7(I)/2007) και θα ισχύουν όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από την Οδηγία 2004/38/ΕK .


 Όσον αφορά την έναρξη της διαδικασίας υποβολής νέων αιτήσεων με βάση την Συμφωνία Αποχώρησης , αυτή θα εφαρμοστεί από την 1/1/2021. 


H Κυπριακή Δημοκρατία έχει επιλέξει σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 18(4) της Συμφωνίας Αποχώρησης, να μην απαιτήσει υποχρεωτικά από τους υπηκόους Ηνωμένου Βασιλείου και τα εξαρτώμενα μέλη τους, να αντικαταστήσουν τις ήδη υπάρχουσες άδειες διαμονής, που έχουν στην κατοχή τους και έχουν εκδοθεί με βάση την οδηγία 2004/38/ΕΚ «περί του Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και των Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα σε Κράτος Μέλος» .Η διαδικασία για την αντικατάσταση των αδειών αυτών θα τυγχάνει εφαρμογής σε εθελούσια βάση. 


Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει λάβει υπόψη της την συνεισφορά των υπηκόων του Ηνωμένου Βασιλείου προς την Κυπριακή κοινωνία και με αυτό το σκεπτικό διασφαλίζει τα δικαιώματα των υπηκόων Ηνωμένου Βασιλείου και των εξαρτωμένων μελών τους, σύμφωνα με όλες τις πρόνοιες της Συμφωνίας Αποχώρησης .Επισημαίνεται περαιτέρω ότι, είναι προτεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, η δίκαιη διασφάλιση των δικαιωμάτων των υπηκόων Ηνωμένου Βασιλείου και των εξαρτώμενων μελών των οικογενειών τους. 


Σημειώνεται επίσης ότι, τα δικαιώματα διαμονής των υπηκόων Ηνωμένου Βασιλείου και των εξαρτωμένων μελών των οικογενειών τους, συμπεριλαμβανομένων και των εξαρτώμενων υπηκόων τρίτης χώρας, οι οποίοι αντλούν δικαιώματα με βάση την Συμφωνία Αποχώρησης, διασφαλίζονται  και μετά το τέλος της μεταβατικής περιόδου, με βάση όλες τις πρόνοιες της Συμφωνίας Αποχώρησης . 

 

 

Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης